มาตรการเยียวยาเกษตรกร
จากสถานการณ์ COVID-19
ตรวจสอบผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร